За нас

„Елит – Монтаж“ ЕООД е фирма с над 20-годишен професионален опит в областта на производството, ремонта и монтажа на енергетично оборудване, тръбопроводи и метални конструкции, рeмонт и поддръжка на повдигателни съоръжения и релсовите пътища към тях. Дружеството е специализирано в следните направления:

 • Енергетично оборудване – производство, ремонт и монтаж
 • Повдигателни съоръжения и съоръжения от енергийната инфраструктура – поддръжка, ремонт и монтаж
 • Метални халета и сгради от стоманени конструкции – строителство и изграждане, включително монтаж на покривни панели;
 • метални конструкции – производство и монтаж на метални конструкции с промишлено предназначение;
 • Промишлено и технологично оборудване и инсталации – монтаж;

За всички изброени дейности се извършва технически и качествен контрол, съгласно действащите нормативни документи – наредби, правилници и стандарти, както разработените вътрешно-фирмени инструкции и наръчник за управление на интегрираната система в Елит – Монтаж ЕООД.

Безопасността и здравето при работа са приоритетни за Дружеството, на които винаги се обръща необходимото внимание. Фирмената политика по безопасност и здраве при работа е поетият и деклариран ангажимент от ръководството на Елит – Монтаж ЕООД за реализиране на целите в тази област. Тя е конкретно формулирана , въз основа на която е създаден механизъм за нейното осъществяване и управление. Целесъобразно в политиката по безопасност и здраве при работа са предвидени форми за следене и периодично отчитане на изпълнението и, както и прилаганите ефективни мерки за защита и постигане на определените цели: високо качество на труда и организация на работа; високо качество на управление на човешките ресурси; висока надеждност на мерките, осигуряващи здравето и живота на работещите.

Освен с отлично подготвен персонал, фирмата е оборудвана с високонадеждна и модерна техника, както и необходимият инструментариум. Налични са металообработващи машини, заваръчна техника, товарни и транспортни превозни средства, повдигателни и подемни съоръжения.

Елит – Монтаж ЕООД разполага с голяма производствена и материално-техническа база. Дружеството притежава и  добре оборудвана, отговаряща на държавните образователни стандарти и изисквания, материална база за провеждане на професионални обучения по теория и практика на изучаваните специалности.

Производствено-комплектовъчната база на дружеството е оборудвана с необходимите машини и съоръжения за производство на метални конструкции от профилна и листова стомана, нестандартно технологично и енергетично оборудване и заготовки по предоставена от клиента техническа документация.

Производствената ни база разполага със следното оборудване:

 1. Шмиргелови апарати Ел Пром Троян
 2. Фреза универсална 321
 3. Фреза универсална 251
 4. Струг универсален С11
 5. Струг универсален СМ5404
 6. Струг универсален С13
 7. Ленторезна машина OL400H
 8. Хидравлична преса BURGAS
 9. Настолна бормашина BM 12
 10. Настолна бормашина BM 32
 11. Гилотина Polsha
 12. Четиривалова листоогъваща хидравлична преса DURMA, 13 mm
 13. Газорезна машина;
 14. Заваръчна техника за черни и цветни метали, легирани стомани, полуавтомати за заваряване на метали в защитна газова среда СО2 и аргон;
 15. Тръбоогъваща машина.;
 16. Портален кран, разположени на откритите производствени площадки на производствената база;
 17. Мостов кран 5 т ;
 18. Мостов кран 12,5 т ;
 19. Автокран 10 т
 20. Автовишка – раб. височина 14м
 21. Подемни платформи (вишка – ножичен тип) – раб. височина 11м

Изпълняваните от дружеството поръчки / обекти се реализират в договорените срокове, в съответствие с европейските изисквания за качество на строително-монтажните работи, инженерно – техническия и изпълнителския персонал на фирмата демонстрират добра организация, висока технологична дисциплина и стриктно спазване на договорените отношения. Не допускат отклонения от проектната документация, както и в изискванията за материали, доставчици и качество на изпълнение. Няма констатирани разминавания в междинните срокове или в нормативите за извършване и приемане на строително-монтажните работи, което е гаранция за спазване на нормативната и законова база на Република България, за опазване на живота и здравето на работещите във фирмата и околната среда.