Удостоверения

Фирмата е редовен член на Камарата на строителите, Удостоверение № 240154 и е вписана в Централния професионален регистър на строителя  за следните групи и категории строежи :

Удостоверение N: I –TV 028560  ПЪРВА ГРУПА:  строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1 от ПРВВЦПРС: 1.2 строежи от втора до пета категория съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС;

Удостоверение N: III – TV 009690 ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1 от ПРВВЦПРС:    3.2 строежи от втора и трета категория съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС;

Удостоверение N: IV – TV 012690 ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, от ПРВВЦПРС:    4.3 строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС;

Удостоверение N: V – TV 019613 ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно КИД-2008, сектор „Строителство” с класове: 41.20, 42.12, 42.13, 42.21,  42.22, 42.99, 43.11, 43.12, 43.21, 43.22, 43.29, 43.91, 43.99, 80.20.

Фирмата притежава разрешително за работа Удостоверение N: СТ052 / 08.04.2008г. от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор да извършва поддържане и ремонт на:

 1. Парни и водогрейни котли;
 2. Съдове, работещи под налягане,с работно налягане до 1,6 МРА;
 3. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода;
 4. Газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове или природен газ;
 5. Повдигателни съоръжения и релсови пътища към тях.

Фирмата притежава разрешително за работа Удостоверение N: СТ189 / 11.12.2023г. от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор да извършва преустройване на следните СПО:

 1. Стационарно монтирани метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на парите при максималната допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа;
 2. парни котли с топлинна мощност над 116,3 kW; водогрейни котли с топлинна мощност над 116,3 kW;
 3. метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налягане над 0,6 МРа; метални тръбопроводи за транспортиране на гореща вода с температура над 110°С;
 4. газопроводите, газовите инсталации, горивните уредби, бутилковите инсталации и газовите инсталации към газоснабдителните станции, пунктовете за пълнене на бутилки и автомобилните газоснабдителни станции за втечнени въглеводородни газовеза втечнени въглеводородни газове;
 5. Преносните и разпределителните газопроводи, съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ – компресорните станции, преносните газопроводи и отклоненията от тях, газорегулаторните и газоизмервателните станции; разпределителните газопроводи и отклоненията от тях, газорегулаторните и газоизмервателните пунктове и табла; газопроводите, газовите съоръжения, горивните уредби, газорегулаторните пунктове и табла и горивните уредби на промишлените газови инсталации и газопроводите на автомобилните газоснабдителни станции; газопроводите и газорегулаторните пунктове на градните газови инсталации; газопроводите и газорегулаторните пунктове на бутилковите инсталации за природен газ; автомобилните газоснабдителни станции за компресиран (сгъстен) природен газ;
 6. товароподемни кранове – мостови, козлови и кулови и релсовите пътища към тях и стрелови кранове, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита; товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове; електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове; окачени кошове за повдигане на хора; подвижни работни площадки; строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари; релсовите пътища към съоръженията.

За всички изброени дейности се извършва технически и качествен контрол, съгласно действащите нормативни документи – наредби, правилници и стандарти, както разработените вътрешно-фирмени инструкции и наръчник за управление на интегрираната система в Елит – Монтаж ЕООД.