Удостоверения

Фирмата е редовен  член на Камарата на строителите и е вписана в Централния професионален регистър на строителя  за следните групи и категории строежи :

Фирмата притежава разрешително за работа Удостоверение N: СТ052 / 08.04.2008г. от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор да извършва поддържане и ремонт на:

  1. Парни и водогрейни котли;
  2. Съдове, работещи под налягане,с работно налягане до 1,6 МРА;
  3. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода;
  4. Газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове или природен газ;

 

Удостоверение N: I –TV 019978  ПЪРВА ГРУПА:  строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС: 1.2 строежи от втора до пета категория съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС;

 

Удостоверение N: III – TV 006758 ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС:    3.2 строежи от втора и трета категория съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС;

 

Удостоверение N: V – TV 013919 ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция 45 „Строителство” на Националната класификация на икономическите дейности): 45.11, 45.21, 45.22, 45.25,  45.31, 45.32, 45.33.