Център за професионално обучение

От 2017г. Елит – Монтаж ЕООД получи лиценз на Център за професионално обучение, в който се провеждат обучения за придобиване на професионална квалификация на лица, навършили 16 години, обучения за част от професия.

ЦПО „ЕЛИТ – МОНТАЖ“ е лицензиран от Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение /НАПОО/ за организиране и провеждане на обучения с придобиване на професионална квалификация  – за първа, втора и трета степен на професионална квалификация, както и за част от професия по първа, втора, трета квалификационна степен, курсове за придобиване и потвърждаване на квалификационна група по безопасност и здраве при работа, курсове и обучения , съгласно действащи Наредби.

Структура: ЦПО към „ЕЛИТ – МОНТАЖ“ ЕООД функционира като самостоятелно звено в рамките на организационната структура на дружеството. ЦПО разполага с квалифициран персонал за осигуряване административната и преподавателска работата на центъра – ръководител ЦПО, секретар на ЦПО, счетоводител на ЦПО. Всички те са с висше образование и нужната квалификация, отговаряща на задълженията им. Професионалното обучение в ЦПО „ЕЛИТ – МОНТАЖ“ е подсигурено с достатъчно добри и квалифицирани лектори. Те са подбрани съгласно Държавните образователни стандарти, в зависимост от образователната им и професионална квалификация. Представители са на бизнеса и материалното производство, което позволява много добро владеене на материята, която трябва да преподават на обучаваните. Повечето от тях работят в Дружеството. Освен професионална компетентност, изразяваща се в наличието на задълбочени знания и умения в съответната професионална област, преподавателите в Центъра за професионално обучение притежават и методическа компетентност, която им позволява да водят практически ориентиран и атрактивен учебен процес, отговарящ на спецификата на професията. Те притежават умения за презентиране на учебното съдържание по разбираем и провокиращ мислене и действие начин. Преподавателите в квалификационен курс в ЦПО „ЕЛИТ – МОНТАЖ“ са подбрани в зависимост от професионалното направление и учебното съдържание.

В учебния център се провеждат индивидуални и групови обучения, в удобно за работещите време, след предварителна заявка. Допълнителна информация на телефон 0885 04 00 74 или 0887 944 977 или на имейл office@elitmontaj.com

 

Обучения:

ЦПО към Елит-Монтаж ЕООД, Лицензия № 2017121361, извършва обучения по следните направления:

 1. Обучения  с придобиване на степен на професионална квалификация, както и придобиване на квалификация по част от професия, актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация по следните професии и специалности:

– Професия „Заварчик“ специалности:

 • Заваряване

– Професия „Строител – монтажник“ специалности:

 • Метални конструкции

– Професия „Машинен техник“ специалности:

 • Машини и системи с ЦПУ
 • Машини и съоръжения за заваряване

– Професия „Машинен монтьор“ специалности:

 • Металообработващи машини

– Професия „Електротехник“ специалност:

 • Електрически машини и апарати
 • Електроенергетика
 • Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника
 • Електрически инсталации

– Професия „Електромонтьор“ специалност:

 • Електрически машини и апарати
 • Електроенергетика
 • Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника
 • Електрически инсталации

Курсове за обучение се организират индивидуално или групово:

 1. по заявка от работодател, частно лице, заявител в удобно за обучаваните време, вкл. и на работното място;
 2. по определени от учебния център дати.

Обученията могат да се провеждат  дневна, групова, индивидуална и дистанционна форма на обучение.  Практическото обучение се организира като учебна и лабораторна практика в бази на Центъра и фирмата, като учебно-производствени и производствено-учебни дейности.

 1. Правоспособности – заваряване

Изпити:

Професионалното обучение завършва с изпити за придобиване на квалификация, както и за повишаване на професионална квалификация. Те се провеждат по начин, определен от ЦПО или след съгласуване с възложител. Резултатите от теоретичните и практически изпити се отразяват в изпитни протоколи. Броят и характерът на изпитите са определени в учебната документация за съответната професионална квалификация. Изпити се провеждат индивидуално или групово, след предварителна уговорка.

 1. Курс за прикачвачи (такелажници / сапанджий / подкранови работници ).

Обучението на лица, които окачват товари към повдигателни съоръжения (авто кранове, куло кранове, мостови и козлови кранове) е регламентирано в Наредба  за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения и по точно член 58. Където е записано , че ползвателят е длъжен да осигури провеждане и документиране на първоначален и ежегоден инструктаж и проверка на знанията на лицата, които окачват товарите или товаро-захващащите приспособления, наричани по-нататък „прикачвачи“ (такелажници / сапанджий / подкранови работници)

Курсът включва:

 • начини за правилното окачване на товарите;
 • Подреждане, складиране и спазването на габаритите при подреждане на товарите и отстоянията до обектите в зоната на крана;
 • Запознаване с изискванията на наредбите, инструкцията за експлоатация и инструкцията за работа с товари изработена от ползвателя;
 • Обучение за правилното разполагане на стреловите самоходни кранове, отстояния, и работа с товароподемната схема на крана.

Разглеждане на изискванията на базова инструкция за работа с повдигателните съоръжения и спазване нейното съдържание съгласно чл. 46, от закона за техническите изисквания към продуктите, като определя реда за:

– привързване и окачване на товарите и използваните за целта товарозахващащи приспособления, и сапани

– начините за придвижване, завъртане и складиране на товарите съгласно разработените схеми.

– подаване на сигнали между прикачвачите и лицата, които управляват повдигателни съоръжения знаци и необходимостта от тяхното подаване и правилно изпълнение.

– безопасно спускане на машиниста на крана от кабината при принудително спиране на крана извън пределите на входната площадка – за мостови и придвижващи се конзолни кранове, които нямат пътеки по дължината на релсовите си пътища;

Курсовете за прикачвачи ( такелажници или сапанджий ) се провеждат с визуално онагледяване на начините за прикачване със сапани и други товаро захващащи приспособления като:

 • Стоманени сапани;
 • Метални верижни сапани;
 • Плосък текстилен сапан;
 • Безконечен текстилен сапан;
 • Работа с куки, шегели и други.
 • Обучение за различни самонатягащи се клупове и примки.
 • Окачване на различни типове товари.
 1. Обучения за квалификационни групи
Kвалификационни групи Вид курс Основание
 • ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ
Курс за обучение, придобиване или продължаване срока на валидост на квалификационни групи по електробезопасност от I-ва до V-та група за ръководен и изпълнителски персонал Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи
 • НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ
Курс за обучение, придобиване или продължаване срока на валидност на квалификационните групи по безопасност при работа в неелектрически уредби от I-ва до V-та група Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения
 1. Обучения по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
   Вид курс Основание
1. Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството Наредба  РД 07-2, Закона за Камарата на Строителите и чл. 24 от Закона за Здравословни и Безопасни Условия на Труд
2. Координатор по безопасност и здраве в строителството Наредба  РД 07-2  и Наредба № 2 за Минималните изисквания за Здравословни и Безопасни Условия на Труд при извършване на строително монтажни работи